Sa Ga Yeath Qua Pieth Tow or Sagayeathquapiethtow, Mohawk King of Maguas

About nativelady